นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลเบื้องต้น

ชาเทรียม โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (ในที่นี้เรียกว่า “บริษัท” หรือ “พวกเรา” หรือ “เรา” หรือ “ของเรา”) ให้การเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผู้ร่วมธุรกิจ และให้การดูแลสารสนเทศน์ส่่วนบุคคล (ข้อมูลส่วนบุคคล) ที่ท่านมอบให้เรามาอย่างเป็นความลับ เราเข้าใจในความกังวลของท่าน เรารู้ดีว่าท่านเป็นกังวลถึงวิธีการรวบรวม การนำไปใช้ และการเก็บรักษาสารสรเทศน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับท่าน เราให้ความเคารพในความไว้วางใจของท่าน เราจึงมอบความใส่ใจและดูแลรายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายทุกข้อที่เกี่ยวข้อง

การใช้งานนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) จะใช้กับข้อมูลส่วนตัวและสารสนเทศน์ที่เกี่ยวข้องกับแขกและบุคคลอื่น ๆ ที่เราทำธุรกิจร่วมด้วย และใช้กับการบริการจัดการข้อมูลและสารสนเทศน์เหล่านั้นในทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบเป็นลายลักษณ์อักษร

วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้

วัตถุประสงค์ที่เราจะนำข้อมูลที่รวบรวมได้หรือที่จะต้องรวบรวมจากโรงแรมมาใช้นั้นแบ่งออกได้เป็นวัตถุประสงค์แบบจำเป็น และวัตถุประสงค์แบบสมัครใจ หากข้อมูลนำมาใช้ในวัตถุประสงค์แบบจำเป็น ท่านจะต้องให้ข้อมูลนั้นแก่บริษัท ในกรณีที่ท่านต้องการให้บริษัทส่งมอบบริการที่ท่านประสงค์ หากข้อมูลนำมาใช้ในวัตถุประสงค์แบบสมัครใจ บริษัทจะต้องได้รับการยินยอมจากท่าน และท่านสามารถแจ้งบริษัทไม่ให้ใช้ข้อมูลไปเพื่อวัตถุประสงค์นั้น ๆ และเราจะกระทำตามความประสงค์ของท่าน

วัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลของท่านที่จำเป็นมีดังนี้

 1.  เพื่อการจัดการและติดตามคำสอบถามและประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง;
 2.  เพื่อระบุตัวตนผู้ชนะหรือลูกค้าในกรณีที่มีการรวบรวมรางวัลชนะเลิศ หรือของขวัญจากบริษัท;
 3. เพื่อให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องในการเปิดเผยข้อมูลภายใต้กฎหมายที่มีพันธะผูกพันธ์กับบริษัท;
 4. เพื่อดำเนินการตามคำร้องหรือคำสอบถามของคุณ;
 5. เพื่อดำเนินการธุรกรรมที่ท่านร้องขอให้สมบูรณ์;
 6. เพื่อการออกแบบการบริการใหม่หรือเพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่มีอยู่จากเราให้เป็นประโยชน์แก่แขกที่เข้าพัก;
 7. เพื่อส่งการสื่อสารด้านการบริหารจัดการของท่าน เช่น สารสนเทศน์เกี่ยวกับบัญชีที่ท่านมีกับเรา หรือเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของข้อความในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 8. เพื่อดูแลและควบคุมกฎกติกาการแข่งขัน โปรโมชัน และเกมที่เราเสนอให่ และ/หรือข้อกำหนดขอการเจรจาข้อเสนอทางการค้าของเรา;
 9. เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการและธุรกิจภายในองค์กรของเรา;
 10. เพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือทางเครดิตของท่าน;
 11. เพื่อกำหนดจำนวนเงินที่ท่านเป็นหนี้ หรือเจ้าของ;
 12. เพื่อควบคุมข้อบังคับต่าง ๆ ของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัด ยอดเงินสะสมที่คงเหลืออยู่ของท่าน และยอดที่ให้ความปลอดภัยรัดกุมแก่ท่าน;

วัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลตามความสมัครใจของท่านมีดังนี้:

 1. เพื่อการส่งสารสนเทศน์การตลาด การส่งเสริมการขาย และ/หรือเอกสาร และ/หรือข่าวสารของสินค้าและบริการของโรงแรม
 2. เพื่อการส่งวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดและ/หรือการส่งเสริมการขายที่ทำร่วมกับบริษัทที่ถือหุ้นในเครือ บริษัทร่วม ตัวแทนหรือการเชื่อมโยงสินค้า / บริการที่ทางตัวแทนหรือบริษัทคู่ค้าของเราจัดให้; และ
 3. เพื่อใช้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและบริการ

การจัดเก็บสารสนเทศน์ส่วนบุคคล

คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ในนโยบายฉบับนี้ใช้เรียกสารสนเทศน์ส่วนบุคคลที่สามารถใช้ระบุความเป็นตัวตนของท่านได้ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยที่ไม่ต้องให้ข้อมูลหรือสารสนเทศน์ส่วนบุคคลใด ๆ เมื่อเรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเพื่อที่จะสามารถให้บริการเฉพาะเจาะจงแก่ท่าน เราจะจะสอบถามให้ท่านแจ้งข้อมูลจำเป็นที่เรามีความจำเป็นต้องนำมาใช้ จะมีการเรียกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของ: (1) การดำเนินการสำรองห้องพักหรือคำขอรับข้อมูลและบริการให้สมบูรณ์ (2) ช่วยรองรับความพึงพอใจแบบส่วนตัวของท่าน (3) การซื้อสินค้าและบริการของเรา (4) การลงทะเบียนในโครงการสมาชิกของเรา (5) การส่งใบสมัครงาน และ (6) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร ทั้งนี้ เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการยืนยันตัวตนท่าน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวท่านเอง และใช้มาตรการที่เป็นไปตามกฎหมาย

ประเภทของสารสนเทศน์ส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บมีดังต่อไปนี้:

 • รายละเอียดส่วนบุคคลของท่าน เช่น ข้อมูลการติดต่อ หนังสือเดินทาง และการตรวจลงตรา บัตรประจำตัวประชาชน
 • สารสนเทศน์เกี่ยวกับการเข้าพักของแขก รวมถึงโรงแรมหรือเรสซิเดนซ์ท๊่ท่านเคยเข้าพักมาแล้ว วันที่เข้าพักและวันที่ออก การซื้อสินค้าและบริการ คำขอพิเศษ การสังเกตการณ์เกี่ยวกับความชอบด้านบริการของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านโทรออก และโทรสาร และข้อความในโทรศัพท์ที่ได้รับ;
 • รายละเอียดบัตรเครดิตของท่าน ข้อมูลการเป็นสมาชิก รายละเอียดบัญชี ราย, รายละเอียดประวัติส่วนตัวและรหัสผ่าน และการเป็นผู้เข้าร่วมโปรแกรมสะสมไมล์หรือพันธมิตรการเดินทาง;
 • ข้อมูลทุกอย่างที่ใช้เพื่อการเติมเต็มคำขอพิเศษ (ยกตัวอย่างเช่น การพักผ่อนหย่อนใจ คำขอเฉพาะเจาะจงด้านการเดินทางและแขกผู้เข้าพัก);
 • บทวิจารณ์และความคิดเห็นของท่านที่มีต่อบริการของเรา;
 • สารสนเทศน์ที่เก็บผ่านการใช้ระบบกล้องวงจรปิด และระบบเพื่อความปลอดภัยอื่น ๆ ; และสารสนเทศน์ที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของลูกค้า/li>

ข้อสังเกตสำหรับการตลาดทางตรงและการตลาดทางอิล็กทรอนิกส์

เรามีเจตนาที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมไปถึง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล, และรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ) เพื่อส่งการสื่อสารทางการตลาดให้แก่คุณ เช่น จดหมาย อีเมล โทรศัพท์ และข้อความที่ประกอบด้วยข่าวสาร ข้อเสนอ การส่งเสริมการขาย กิจกรรมที่เรามีหรือที่คู่ค้าของเราจัดทำขึ้น และ / หรือ สาขาย่อย บริษัทที่ถือหุ้น บริษัทร่วม ตัวแทน หรือผลิตภัณฑ์ / บริการของตัวแทน บริษัทคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับระดับสินค้าและบริการดังต่อไปนี้: การท่องเที่ยว การขนส่ง การค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่ม บัตรเครดิต บริการทางการเงินและการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ ความบันเทิง สิ่งตีพิมพ์ แฟชันและเครื่องประดับอัญมณี การพักผ่อนหย่อนใจและกีฬา สุขภาพและความเป็นอยู่ กิจกรรมการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร โทรคมนาคม เครือข่ายโซเชียล สื่อและการประชาสัมพันธ์

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการตลาดทางตรงและทางอิเล็กทรอนิกส์โดยปราศจากการยินยอมของท่าน หากท่านไม่อนุญาตหรือไม่ยินยอมให้เราใช้ข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถเลือกออกจากการรับข่าวสารทางการตลาดได้ทุกเมื่อโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งท่านสามารถดำเนินการตามคำแนะนำการ “ยกเลิกการเข้าร่วม” ที่มีอยู่ในการสื่อสารนั้น ๆ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่อยู่กับบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ในกรณีที่บริษัทจะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวจากท่าน เราจะกระทำการดังต่อไปนี้:

 1. แจ้งให้ท่านทราบ (ด้วยข้อความจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือด้วยการแจ้งเตือนแยกต่างหาก) ให้ทราบว่าบริษัทจะเก็บข้อมูลพร้อมแจ้งว่าบริษัทจะนำข้อมูลนั้น ๆ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร;
 2. ในกรณีที่เป็นไปได้ เราจะให้โอกาสท่านเลือก “ยกเลิกการเข้าร่วม” (หมายความว่า ให้ท่านสามารถจำกัดขอบเขตที่บริษัทสามารถใช้งานข้อมูลดังกล่าวได้);
 3. แจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทจะใช้วิธีใดในการจัดเก็บข้อมูล พร้อมวิธีที่ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูลที่บริษัทเอาไว้

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในกรณีจำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ข้อมูลที่เก็บจากท่านจะถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้:

 1. บริษัทในเครือ บริษัทที่ถือหุ้น บริษัทร่วม หรือตัวแทนบริษัท;
 2. เจ้าหน้าที่ ผู้ทำสัญญา บุคคลที่สามที่ให้บริการแก่บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทที่ถือหุ้น ตัวแทน และบริษัทร่วมของผู้ให้บริการบุคคลที่สามในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพวกเขา;
 3. ตัวแทนอ้างอิงเครดิต ในกรณีที่ผิดนัดต่อหน่วยงานที่ติดตามหนี้; และ
 4. บุคคลหรือบริษัทอื่น ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทถือหุ้น ตัวแทน และบริษัทร่วมที่มีภาระหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความลับ

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่่วนตัว

ท่านมีสิทธิ์ในการ:

 1. ตรวจสอบว่าบริษัทได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว;
 2. ร้องขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับท่าน; และ
 3. สอบถามถึงนโยบายและหลักปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

คำมั่นสัญญาของเราที่มีต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เพื่อรักษาความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมไปถึงการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าจะมีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้อย่างเหมาะสม เราได้ดำเนินมาตรการทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยและรัดกุมให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามี มาตรการนี้ไม่รวมถึงการตรวจสอบและการเฝ้าระวังที่กระทำอยู่ตลอด ขณะที่เราพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ก็ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยไหนที่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลและสารสนเทศน์ส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกแทรกแซง นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือโดนแฮก และเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีข้อมูลสูญหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการแก้ไขข้อมูลที่เป็นผลมาจากสถานการณ์ดังกล่าว

การติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อเรามาได้ที่:

ชาเทรียม โฮเต็ล แอนด์ เรซิเดนซ์

28 ซอยเจริญกรุง 70 เขตบางคอแหลม

กรุงเทพฯ 10120, ประเทศไทย

โทร: +66 (0) 2 307 8888

โทรสาร: +66 (0) 2 307 8899

อีเมล: privacy@chatrium.com

การเข้าเว็บไม่ระบุตัวตน

ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแบบไม่ระบุตัวตน เราไม่ได้กำหนดค่าเว็บไซต์ของเราให้เก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของท่านโดยปราศจากการใส่ข้อมูลของท่านเอง นั่นหมายความว่า หากท่านไม่สมัครใจและให้ข้อมูลกับเรา เราจะไม่สามารถรับรู้ตัวตน ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลอื่นที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อจัดการเนื้อหาและโฆษณาให้เหมาะสมกับท่าน เพื่อให้คุณลักษณะโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เรา นอกจากนี้ เรายังแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านกับโซเชียลมีเดียของเรา การโฆษณาและพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ผู้ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงข้อมูลนี้กับข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านเคยได้ให้ไว้กับพวกเขา หรือข้อมูลที่พวกเขาเคยได้เก็บจากท่านไว้เมื่อครั้งที่ท่านใช้บริการของพวกเขา หากท่านดำเนินการใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป ถือว่าท่านให้การยอมรับคุกกี้ของเรา

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยทางกฎหมาย เราสามารถเก็บคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของท่านหากข้อมูลเหล่านั้นมีความจำเป็นมากในการใช้งานเว็บไซต์ และสำหรับคุกกี้รูปแบบอื่นนั้น เราจำเป็นต้องขออนุญาตจากท่าน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในรูปแบบที่แตกต่างไป คุกกี้บางตัวเกิดจากบริการของบุคคลที่สามที่ปรากฏขึ้นในหน้าเว็บของเรา

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง หรือถอดถอนความยินยอมจากประกาศเรื่องคุกกี้ในเว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อ

โปรดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา และวิธีที่เราใช้ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ความยินยอมของท่านมีผลใช้กับโดเมนต่อไปนี้: www.chatrium.com

เมืองปัจจุบันของท่าน: อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด (คุกกี้ที่จำเป็น คุกกี้เพื่อกำหนดค่าพิเศษ คุกกี้เพื่อการทำสถิติ) 

เปลี่ยนแปลงความยินยอมของท่าน  |  ถอดถอนความยินยอมของท่าน

คุกกี้ที่จำเป็น (5)

คุกกี้ที่จำเป็นจะช่วยทำให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้โดยการเปิดใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ระบบนำทางในหน้าเว็บ และการเข้าถึงบริเวณที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมหากไม่มีคุกกี้ดังต่อไปนี้

ชื่อ ผู้ให้บริการ วัตถุประสงค์ วันหมดอายุ ประเภท
cid [x2] sojern.com
adform.net
คุกกี้นี้มีความจำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตในเว็บไซต์ บริการนี้จัดทำโดย Stripe.com ซึ่งให้ท่านสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้โดยไม่ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิต 2 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
CookieConsent chatrium.com จัดเก็บสถานะการยินยอมคุกกี้ของผู้ใช้สำหรับโดเมนปัจจุบัน 1 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
JSESSIONID nr-data.net รักษาสถานะผู้ใช้ทุกการร้องขอในหน้า เซสชั่น เอชทีทีพีคุกกี้
PHPSESSID tcgms.net รักษาสถานะผู้ใช้ทุกการร้องขอในหน้า. เซสชั่น เอชทีทีพีคุกกี้

การกำหนดค่า (2)

คุกกี้กำหนดค่าจะทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำข้อมูลที่เปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมเว็บไซต์หรือรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่คุณต้องการ หรือประเทศที่คุณอยู่

ชื่อ ผู้ให้บริการ วัตถุประสงค์ วันหมดอายุ ประเภท
CookieConsentBulkSetting-# consentcdn.cookiebot.com ทำให้มีการยอมรับคุกกี้ในหลากหลายเว็บไซต์โดยทั่ว คุกกี้ที่มีกำหนดอายุ HTML Local Storage
CookieConsentBulkTicket cookiebot.com ทำให้มีการยอมรับคุกกี้ในหลากหลายเว็บไซต์โดยทั่ว 1 ปี เอชทีทีพีคุกกี้

คุกกี้สถิติ (18)

คุกกี้สถิติจะช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถเข้าใจการตอบสนองของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บไซต์ ด้วยการเก็บและรายงานข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน

ชื่อ ผู้ให้บริการ วัตถุประสงค์ วันหมดอายุ ประเภท
__thn_ss thehotelsnetwork.com ตั้ง ID ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับเซสชั่น คุกกี้นี้จะทำให้เว็บไซต์สามารถรับข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสถิติ เซสชั่น เอชทีทีพีคุกกี้
_at.hist.# chatrium.com ใช้งานโดยแพลตฟอร์มแชร์ทางโซเชียล AddThis เพื่อเก็บประวัติการใช้งานวิดเจตแชร์ของ AddThis คุกกี้ที่มีกำหนดอายุ HTML Local Storage
_dc_gtm_UA-# chatrium.com ใช้งานโดย Google Tag Manager เพื่อควบคุมการโหลดสคริปต์แท็กของ Google Analytics 1 วัน เอชทีทีพีคุกกี้
_ga [x2] chatrium.com
thehotelsnetwork.com
ลงทะเบียน ID ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม 2 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
_gat thehotelsnetwork.com ใช้งานโดย Google Analytics เพื่อเร่งอัตราคำขอ 1 วัน เอชทีทีพีคุกกี้
_gid [x2] chatrium.com
thehotelsnetwork.com
ลงทะเบียน ID ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม 1 วัน เอชทีทีพีคุกกี้
apnid sojern.com ตั้ง ID สำหรับผู้เยี่ยมชม คุกกี้นี้ทำหน้าที่นับจำนวนผู้เยี่ยมชมแบบเฉพาะเจาะจงในเว็บไซต์ 3 เดือน เอชทีทีพีคุกกี้
เก็บ google-analytics.com ใช้เพื่อส่งข้อมูลไปยัง Google Analytics เกี่ยวกับอุปกรณ์และพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม ติดตามผู้เยี่ยมชมไปทั่วอุปกรณ์และช่องทางการตลาด เซสชั่น ระบบติดตามพิกเซล
dph yieldoptimizer.com บันทึกข้อมูลการกระทำที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ระหว่างการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด 1 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
route [x2] api.triptease.io
static.triptease.io
ลงทะเบียนข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้เยี่ยมชมที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ ใช้สำหรับการวิเคราะห์ภายในองค์กรโดยผู้จัดทำเว็บไซต์ เซสชั่น เอชทีทีพีคุกกี้
TASSK tripadvisor.com คุกกี้นี้ทำให้ผู้เยี่ยมชมสามารถดูเนื้อหาที่ฝังไว้ในเว็บไซต์จาก Tripadvisor ได้ เช่น โฆษณา - คุกกี้นี้ยังถูกทางเว็บไซต์นำมาใช้เพื่อตรวจสอบในกรณีที่ผู้เยี่ยมชมคลิกที่โฆษณา เพื่อเรียกเก็บค่าบริการจาก Tripadviser เซสชั่น เอชทีทีพีคุกกี้
TASSK tripadvisor.com คุกกี้นี้ทำให้ผู้เยี่ยมชมสามารถดูเนื้อหาที่ฝังไว้ในเว็บไซต์จาก Tripadvisor ได้ เช่น โฆษณา - คุกกี้นี้ยังถูกทางเว็บไซต์นำมาใช้เพื่อตรวจสอบในกรณีที่ผู้เยี่ยมชมคลิกที่โฆษณา เพื่อเรียกเก็บค่าบริการจาก Tripadviser 13 วัน เอชทีทีพีคุกกี้
triptease-identity-data chatrium.com ประกอบด้วย ID ผู้เยี่ยมชม - คุกกี้นี้ใช้เพื่อระบุผู้เยี่ยมชมเมื่อมีการกลับเข้ามาในเว็บไซต์อีกครั้ง 1 วัน เอชทีทีพีคุกกี้
triptease-session-id triptease.io ประกอบด้วย ID ผู้เยี่ยมชม - คุกกี้นี้ใช้เพื่อระบุผู้เยี่ยมชมเมื่อมีการกลับเข้ามาในเว็บไซต์อีกครั้ง 1 วัน เอชทีทีพีคุกกี้
triptease-user-id triptease.io ประกอบด้วย ID ผู้เยี่ยมชม - คุกกี้นี้ใช้เพื่อระบุผู้เยี่ยมชมเมื่อมีการกลับเข้ามาในเว็บไซต์อีกครั้ง 5 ปี เอชทีทีพีคุกกี้

คุกกี้การตลาด (97)

คุกกี้การตลาดนำมาใช้เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมไปทั่วเว็บไซต์ เจตนาในการใช้คือเพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมสำหรับผู้ใช้แต่ละคน และมีคุณค่ามากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์และผู้โฆษณาบุคคลที่สาม

ชื่อ ผู้ให้บริการ วัตถุประสงค์ วันหมดอายุ ประเภท
#.gif rlcdn.com อยู่ระหว่างการพิจารณา เซสชั่น ระบบติดตามพิกเซล
__atuvc chatrium.com อัปเดตโปรแกรมนับฟีเจอร์แชร์ลงสื่อโซดชียลของเว็บไซต์ 13 เดือน เอชทีทีพีคุกกี้
__atuvs chatrium.com ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมนับที่อัปเดตแล้วได้แสดงให้ผู้ใช้เห็น ในกรณีที่มีการแชร์หน้าด้วยบริการแชร์สื่อโซเชียล AddThis 1 วัน เอชทีทีพีคุกกี้
_at.cww chatrium.com ใช้โดยแพลตฟอร์มแชร์สื่อโซเชียล AddThis คุกกี้ที่มีกำหนดอายุ HTML Local Storage
_fbp chatrium.com ใช้โดย Facebook เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ซีรีส์โฆษณา เช่น การประมูลราคาจากผู้โฆษณาบุคคลที่สามแบบเวลาจริง 3 เดือน เอชทีทีพีคุกกี้
_gcl_au chatrium.com ใช้โดย Google AdSense เพื่อทดลองประสิทธิภาพของการลงโฆษณาทั่วเว็บไซต์ที่ใช้บริการของพวกเขา 3 เดือน เอชทีทีพีคุกกี้
_kuid_ krxd.net ลงทะเบียน ID ไม่ซ้ำที่ช่วยระบุอุปกรณ์ผู้ใช้ที่กลับเข้ามาใหม่ ID นี้ใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณา 180 วัน เอชทีทีพีคุกกี้
0 adform.net อยู่ระหว่างการพิจารณา 1 วัน เอชทีทีพีคุกกี้
aackid adaraanalytics.com เก็บข้อมูลความชอบและพฤติกรรมของผู้ใช้ในเว็บไซต์ - ข้อมูลนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อทำให้เนื้อหาและโฆษณามีความเกี่ยวข้องกับผู้เยี่ยมชมแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 1 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
ad-id amazon-adsystem.com ใช้โดยการโฆษณา Amazon เพื่อลงทะเบียนการกระทำผู้ใช้และเนื้อหาเป้าหมายในเว็บไซต์ตามการคลิกโฆษณาในเว็บไซต์อื่น 270 วัน เอชทีทีพีคุกกี้
ad-privacy amazon-adsystem.com ใช้โดยการโฆษณา Amazon เพื่อลงทะเบียนการกระทำผู้ใช้และเนื้อหาเป้าหมายในเว็บไซต์ตามการคลิกโฆษณาในเว็บไซต์อื่น 1915 วัน เอชทีทีพีคุกกี้
ads/ga-audiences google.com ใช้โดย Google AdWords เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอีกครั้งกับผู้เยี่ยมชมที่มีแนวโน้มว่าจะกลายมาเป็นลูกค้าตามพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมทั่วทั้งเว็บไซต์ เซสชั่น ระบบติดตามพิกเซล
anj adnxs.com ลงทะเบียน ID ไม่ซ้ำที่ช่วยระบุอุปกรณ์ผู้ใช้ที่กลับเข้ามาใหม่ ID นี้ใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณา 3 เดือน เอชทีทีพีคุกกี้
associate-segment bidr.io อยู่ระหว่างการพิจารณา เซสชั่น ระบบติดตามพิกเซล
at-lojson-cache-# chatrium.com ใช้โดยแพลตฟอร์มแชร์สื่อโซเชียล AddThis คุกกี้ที่มีกำหนดอายุ HTML Local Storage
at-rand chatrium.com ใช้โดยแพลตฟอร์มแชร์สื่อโซเชียล AddThis คุกกี้ที่มีกำหนดอายุ HTML Local Storage
ผู้ชม spotxchange.com ใช้เพื่อตรวจสอบว่าโฆษณารูปแบบวิดีโอได้แสดงขึ้นอย่างถูกต้องในเว็บไซต์ - คุกกี้นี้ทำให้โฆษณารูปแบบวิดีโอมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เยี่ยมชมไม่ได้พบการแสดงโฆษณาเดิมหลายครั้งเกินควร คุกกี้นี้ยังตรวจจับในกรณีที่ผู้เยี่ยมชมได้ตั้งค่า Do Not Track ใด ๆ เอาไว้ 1 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
bito bidr.io ตั้ง ID ไม่ซ้ำสำหรับผู้เยี่ยมชม ซึ่งให้ผู้โฆษณาบุคคลที่สามสามารถกำหนดเป้าหมายผู้เยี่ยมชมด้วยโฆษณาที่เกี่ยวข้องได้ บริการจับคู่นี้จัดหาให้โดยศูนย์กลางการโฆษณาบุคคลที่สาม ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกการประมูลโฆษณาแบบเวลาจริง 1 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
c bidswitch.net ควบคุมการซิงโครไนซ์ของตัวระบุผู้ใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ใช้ระหว่างบริการโฆษณาที่หลากหลาย 1 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
C adform.net ใช้เพื่อตรวจสอบดูว่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้รองรับคุกกี้หรือไม่ 1 เดือน เอชทีทีพีคุกกี้
checkForPermission bidr.io ตรวจสอบว่าผู้เยี่ยมชมได้ทำเครื่องหมายยอมรับในกล่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับคุกกี้หรือไม่ 1 วัน เอชทีทีพีคุกกี้
ckid [x2] adaraanalytics.com
yieldoptimizer.com
ใช้เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชม เพื่อให้สามารถแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องตามความชอบของผู้เยี่ยมชมได้ 1 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
cktst yieldoptimizer.com ใช้เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชม เพื่อให้สามารถแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องตามความชอบของผู้เยี่ยมชมได้ 1 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
CMID casalemedia.com เก็บข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม เช่น จำนวนครั้งที่เยี่ยมชม ค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการดูเว็บไซต์และมีหน้าใดบ้างที่ได้รับการโหลด เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงโฆษณาได้ตามกำหนดเป้าหมาย 1 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
CMPRO casalemedia.com เก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้เยี่ยมชมจากหลายเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องได้ - คุกกี้นี้ยังให้เว็บไซต์สามารถจำกัดจำนวนครั้งที่โฆษณาเดิมจะแสดงขึ้นมาให้ผู้เยี่ยมชมได้เห็น 3 เดือน เอชทีทีพีคุกกี้
CMPS casalemedia.com เก็บข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม เช่น จำนวนครั้งที่เยี่ยมชม ค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการดูเว็บไซต์และมีหน้าใดบ้างที่ได้รับการโหลด เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงโฆษณาได้ตามกำหนดเป้าหมาย 3 เดือน เอชทีทีพีคุกกี้
CMRUM3 casalemedia.com เก็บข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม เช่น จำนวนครั้งที่เยี่ยมชม ค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการดูเว็บไซต์และมีหน้าใดบ้างที่ได้รับการโหลด เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงโฆษณาได้ตามกำหนดเป้าหมาย 1 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
CMST casalemedia.com เก็บข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม เช่น จำนวนครั้งที่เยี่ยมชม ค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการดูเว็บไซต์และมีหน้าใดบ้างที่ได้รับการโหลด เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงโฆษณาได้ตามกำหนดเป้าหมาย 1 วัน เอชทีทีพีคุกกี้
demconf.jpg demdex.net ตั้ง ID ไม่ซ้ำสำหรับผู้เยี่ยมชม ซึ่งให้ผู้โฆษณาบุคคลที่สามสามารถกำหนดเป้าหมายผู้เยี่ยมชมด้วยโฆษณาที่เกี่ยวข้องได้ บริการจับคู่นี้จัดหาให้โดยศูนย์กลางการโฆษณาบุคคลที่สาม ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกการประมูลโฆษณาแบบเวลาจริง เซสชั่น ระบบติดตามพิกเซล
demdex demdex.net ระบบนำทางผู้ใช้ไปในเว็บไซต์ได้ลงทะเบียนและเชื่อมโยงไปยังข้อมูลแบบออฟไลน์จากการสำรวจและการลงทะเบียนที่คล้ายคลึงกันผ่านทาง ID ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งใช้สำหรับการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงความหมาย ทั้งนี้ เพื่อแสดงเนื้อหาโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายไว้ 180 วัน เอชทีทีพีคุกกี้
dpm demdex.net ตั้ง ID ไม่ใช้ตัวบุคคลแบบไม่ซ้ำสำหรับผู้เยี่ยมชม ซึ่งให้ผู้โฆษณาบุคคลที่สามสามารถกำหนดเป้าหมายผู้เยี่ยมชมด้วยโฆษณาที่เกี่ยวข้องได้ บริการจับคู่นี้จัดหาให้โดยศูนย์กลางการโฆษณาบุคคลที่สาม ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกการประมูลโฆษณาแบบเวลาจริง 180 วัน เอชทีทีพีคุกกี้
fr facebook.com ใช้โดย Facebook เพื่อส่งมอบชุดผลิตภัณฑ์โฆษณา เช่น การประมูลแบบเวลาจริงจากผู้โฆษณาบุคคลที่สาม 3 เดือน เอชทีทีพีคุกกี้
gcma yieldoptimizer.com เก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้เยี่ยมชมจากหลายเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องได้ - คุกกี้นี้ยังให้เว็บไซต์สามารถจำกัดจำนวนครั้งที่โฆษณาเดิมจะแสดงขึ้นมาให้ผู้เยี่ยมชมได้เห็น 1 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
getuid adnxs.com คุกกี้นี้ตั้งขึ้นโดยผู้จัดการผู้ชมของเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบจำนวนครั้งและความถี่ในการซิงโครไนซ์ข้อมูลของผู้เยี่ยมชม - การซิงโครไนซ์ข้อมูลคุกกี้จะถูกนำมาใช้เพื่อซิงโครไนซ์และรวบรวมข้อมูลผู้ใช้จากหลายเว็บไซต์ เซสชั่น ระบบติดตามพิกเซล
gid sojern.com คุกกี้นี้ตั้งขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้และระบบนำทางในเว็บซึ่งนำมาทำให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพสูงสุด - คุกกี้นี้ยังให้ Google Ads และ Google Analytics รวบรวมข้อมูลผู้เย๊๋ญฒชมเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด 2 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
GPS youtube.com ลงทะเบียน ID ที่ไม่ซ้ำในอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเปิดใช้งานการติดตามตำแหน่ง GPS ทางภูมิศาสตร์ 1 วัน เอชทีทีพีคุกกี้
i openx.net ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้ไม่ระบุตัวตน เว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม และโฆษณาที่ผู้ใช้คลิก ด้วยจุดประสงค์เพื่อการแสดงโฆษณาที่ได้ประโยชน์สูงสุดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ในเว็บไซต์ที่ใช้เครือข่ายโฆษณาเดียวกัน 1 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
id yieldlab.net ลงทะเบียน ID ไม่ซ้ำที่ช่วยระบุอุปกรณ์ผู้ใช้ที่กลับเข้ามาใหม่ ID นี้ใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณา 1 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
IDE doubleclick.net ใช้โดย Google DoubleClick เพื่อลงทะเบียนและรายงานการกระทำต่าง ๆ ของผู้ใช้เว็บไซต์หลังจากที่ได้ดูและคลิกที่หนึ่งในโฆษณาของผู้ลงโฆษณา ด้วยวัตถุประสงค์การวางมาตรการที่มีประสิทธิภาพของโฆษณา และเพื่อแสดงโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายไว้ให้แก่ผู้ใช้ได้ 1 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
loc addthis.com การระบุพิกัดด้วย geolocation ซึ่งนำมาใช้เพื่อช่วยผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบว่าผู้ใช้ที่แชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันนั้นมีตำแหน่งกางกายภาพอยู่ที่ใด (ระดับจังหวัด) 13 เดือน เอชทีทีพีคุกกี้
MUID bing.com ใช้กันแพร่หลายใน Microsoft เป็น ID ผู้ใช้แบบไม่ซ้ำกัน คุกกี้นี้เปิดใช้งานการติดตามผู้ใช้ด้วยการซิงโครไนซ์ ID ทั่วโดเมน Microsoft จำนวนมาก 1 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
MUIDB bing.com ลงทะเบียนข้อมูลไม่ระบุตัวตนของผู้เยี่ยมชมจากการเยี่ยมชมจำนวนหลายครั้งและการเยี่ยมชมหลายเว็บไซต์ ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพของการโฆษณาในเว็บไซต์ 1 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
pagead/1p-user-list/# google.com อยู่ระหว่างการพิจารณา เซสชั่น ระบบติดตามพิกเซล
ph yieldoptimizer.com เก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้เยี่ยมชมจากหลายเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องได้ - คุกกี้นี้ยังให้เว็บไซต์สามารถจำกัดจำนวนครั้งที่โฆษณาเดิมจะแสดงขึ้นมาให้ผู้เยี่ยมชมได้เห็น

คุกกี้ไม่ระบุประเภท (25)

คุกกี้ไม่ระบุประเภทเป็นคุกกี้ที่อยู่ในขั้นตอนที่เรากำลังแยกประเภทด้วยกันกับผู้ให้บริการของแต่ละคุกกี้

ชื่อ ผู้ให้บริการ วัตถุประสงค์ วันหมดอายุ ประเภท
_knxcm_ chatrium.com อยู่ระหว่างการพิจารณา 29 วัน เอชทีทีพีคุกกี้
5cdbda7e86164a0011079035.clientId chatrium.com อยู่ระหว่างการพิจารณา คุกกี้ที่มีกำหนดอายุ HTML Local Storage
af4909dbb4b8ee866d173fea3f4f88e1dba2d2ac-r1 chatrium.com อยู่ระหว่างการพิจารณา คุกกี้ที่มีกำหนดอายุ HTML Local Storage
af4909dbb4b8ee866d173fea3f4f88e1dba2d2ac-r2 chatrium.com อยู่ระหว่างการพิจารณา คุกกี้ที่มีกำหนดอายุ HTML Local Storage
af4909dbb4b8ee866d173fea3f4f88e1dba2d2ac-ts chatrium.com อยู่ระหว่างการพิจารณา คุกกี้ที่มีกำหนดอายุ HTML Local Storage
af4909dbb4b8ee866d173fea3f4f88e1dba2d2ac-u1 chatrium.com อยู่ระหว่างการพิจารณา คุกกี้ที่มีกำหนดอายุ< HTML Local Storage
af4909dbb4b8ee866d173fea3f4f88e1dba2d2ac-u2 chatrium.com อยู่ระหว่างการพิจารณา คุกกี้ที่มีกำหนดอายุ HTML Local Storage
allowCookies brand-display.com อยู่ระหว่างการพิจารณา 24 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
cm/api/appnexus dmp.brand-display.com อยู่ระหว่างการพิจารณา เซสชั่น ระบบติดตามพิกเซล
cm/api/taboola dmp.brand-display.com อยู่ระหว่างการพิจารณา เซสชั่น ระบบติดตามพิกเซล
cm/api/tapad dmp.brand-display.com อยู่ระหว่างการพิจารณา เซสชั่น ระบบติดตามพิกเซล
cm2/api/pixel dmp.brand-display.com อยู่ระหว่างการพิจารณา เซสชั่น ระบบติดตามพิกเซล
dc-adv sojern.com อยู่ระหว่างการพิจารณา 2 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
idSync/AdX pixel.sojern.com อยู่ระหว่างการพิจารณา เซสชั่น ระบบติดตามพิกเซล
idSync/apn pixel.sojern.com อยู่ระหว่างการพิจารณา เซสชั่น ระบบติดตามพิกเซล
offersCookieList chatrium.com อยู่ระหว่างการพิจารณา 1 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
pixel/partner/img/eh8nG4NDXWvIHGsf/hs pixel.sojern.com อยู่ระหว่างการพิจารณา เซสชั่น ระบบติดตามพิกเซล
s247cname col.site24x7rum.com อยู่ระหว่างการพิจารณา เซสชั่น เอชทีทีพีคุกกี้
site24x7rumID chatrium.com อยู่ระหว่างการพิจารณา 1 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
TADCID [x2] jscache.com
tripadvisor.com
อยู่ระหว่างการพิจารณา 10 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
tt_bw_id chatrium.com อยู่ระหว่างการพิจารณา คุกกี้ที่มีกำหนดอายุ HTML Local Storage
tt_message_engine_latest_visit_info static.triptease.io อยู่ระหว่างการพิจารณา คุกกี้ที่มีกำหนดอายุ HTML Local Storage
zd736035m37c32c00 chatrium.com อยู่ระหว่างการพิจารณา 1 ปี เอชทีทีพีคุกกี้
zdp32q38t37w32c00 chatrium.com อยู่ระหว่างการพิจารณา 1 ปี เอชทีทีพีคุกกี้