ปฏิบัติตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (GDPR)