ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับแอปพลิเคชันชาเทรียม

1. วัตถุประสงค์

 • เนื้อหาในส่วนนี้และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะกำหนด ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ") สำหรับการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (ดังกำหนดเบื้องล่าง) ของท่าน ทั้งในฐานะผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้งานที่ผ่านการลงทะเบียน เว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ ดำเนินการโดย โรงแรมมายเทรียณ์ พระราม 9 - หนึ่งในบริการที่พักชั้นเลิศจากเครือชาเทรียม (“ที่พัก”,“บริษัท”,“ทางเรา” หรือ “เรา”)
 • ทางเราขอสงวนสิทธิต่อการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ได้ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องโพสต์ทางออนไลน์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • หากท่านใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งจะเริ่มมีผล ณ วันที่ท่านใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ ท่านควรยุติการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในทันที
 • เราขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • ในที่นี้ถือว่าท่านแสดงตนว่า มีอายุเกิน 18 ปี บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมที่อายุต่ำกว่า 18 ปีใช้บริการ

2. คำจำกัดความ

 • "เว็บไซต์" หมายถึง โดเมนของที่พักภายใต้ emenu.chatrium.com
 • "แอปพลิเคชัน" หมายถึง แอปพลิเคชัน Chatrium Hotels บน App Store หรือ Google Play
 • "การซื้อ" หมายถึง การซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • "สินค้า" หรือ "สินค้าต่างๆ " หมายถึง สินค้าซึ่งจัดหาโดยบริษัท หรือ ที่พัก
 • "บริการ" หรือ "บริการต่าง ๆ" หมายถึง บริการซึ่งจัดหาโดยบริษัท หรือ ที่พัก
 • "ลงทะเบียน" หมายถึง การสร้างบัญชีผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชันชาเทรียม
 • "อุปกรณ์" หมายถึง อุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้เข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ
 • "ท่าน" หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ใช้งานหรือเข้าถึงบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

3. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

 • บริการของเราอาจระบุลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม ซึ่งบริษัทอาจเป็นเจ้าของตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานหรือไม่ก็ได้
 • ทั้งนี้ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติใด ๆ ของเว็บไซต์บุคคลที่สาม ตลอดจนบริการต่าง ๆ นอกจากนี้ ท่านยังรับทราบและเห็นพ้องว่า บริษัทไม่จำเป็นต้องตอบสนองหรือรับผิดชอบใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือ ถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ การใช้งานหรืออ้างอิง เนื้อหาที่กล่าวถึงสินค้าหรือบริการใด ๆ บนหรือผ่านเว็บไซต์ ตลอดจนบริการดังกล่าว
 • ทางเราขอแนะนำอย่างยิ่งต่อการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สาม ตลอดจนบริการต่าง ๆ ที่ท่านเยี่ยมชม

4. การยุติการใช้งาน

 • บริษัทอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงของท่านได้ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแสดงความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเหตุผลที่บริษัทเห็นสมควร
 • เมื่อยุติการใช้งาน สิทธิ์ต่อการใช้บริการของท่านจะสิ้นสุดลงเช่นกัน
 • บริษัทไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผลใด ๆ ต่อการยุติหรือการระงับการใช้งาน

5. การใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

 • การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ ตลอดจนการซื้อต่าง ๆของท่าน ซึ่งดำเนินการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้
 • ข้อห้ามและการป้องกันต่าง ๆ ต่อการใช้งาน: ท่านต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ในทางที่ผิด ท่านต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนการกระทำความผิดทางอาญา, ส่งหรือแจกจ่ายไวรัส โดยหมายรวมแต่ไม่จำกัดเพียง โทรจัน, เวิร์ม, ลอจิกบอมบ์ รวมถึงโพสต์อื่นใดบนเว็บไซต์ซึ่งมีเนื้อหาที่เป็นอันตราย, คุกคามในทางเทคโนโลยี, ละเมิดความไว้วางใจ ไม่ว่าจากการล่วงละเมิดหรือลามกอนาจาร, แทรกแซงข้อมูล, ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ใช้งานรายอื่น, ละเมิดสิทธิ์ต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น หรือ ส่งโฆษณา/สื่อส่งเสริมการขายโดยที่ผู้รับมิได้ร้องขอ เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจ เพื่อป้องกันมิให้ท่านใช้งานเว็บไซต์และบริการทั้งหมด (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) เพื่อซื้อสินค้าต่าง ๆ ต่อไป
 • อนึ่ง การใช้งานเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ซื้อสินค้า ท่านต้องดำเนินการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและมีลิงก์สื่อสารที่เหมาะสมเป็นสำคัญ ทางเราจะไม่รับผิดชอบชำระค่าโทรศัพท์ ค่าโทรคมนาคม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นต่อท่าน เมื่อดำเนินการเชื่อมต่อ

6. การลงทะเบียน

 • ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก เพื่อใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ หรือดำเนินการสั่งซื้อต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชั่นบางอย่างจะพร้อมใช้งานภายหลังการลงทะเบียนเท่านั้น
 • เมื่อดำเนินการลงทะเบียน ท่านตกลงจะให้ข้อมูลตามความเป็นจริง, ถูกต้อง, เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียนใด ๆ ของเว็บไซต์ อนึ่ง เพื่อรักษาข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน ท่านตกลงดำเนินการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งานของท่านตามความจำเป็น เพื่อให้ข้อมูลคงความเป็นจริง, ถูกต้อง, เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์อยู่เสมอ ท่านต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ในทางที่ผิดโดยการสร้างบัญชีผู้ใช้งานหลายบัญชี นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ต่อการปฏิเสธการลงทะเบียนใหม่ หรือการยกเลิกบัญชีที่ลงทะเบียนแล้วได้ทุกเวลาตามความเหมาะสม การยืนยันส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อลงทะเบียนแสดงว่า ท่านทราบและยอมรับต่อประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลของเรา ทั้งยังถือเป็นการยินยอมอย่างชัดแจ้งต่อการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ประกาศกำหนด
 • ที่อยู่อีเมลของท่านต้องเป็นที่อยู่อีเมลส่วนบุคคลซึ่งท่านใช้งานอยู่และเข้าถึงอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ บัญชีผู้ใช้งานซึ่งไม่ได้รับการยืนยันอีเมลอย่างถูกต้องหรือลงทะเบียนด้วยอีเมลของบุคคลอื่น จะถูกยุติการใช้งานหรือระงับการใช้งานต่อไป
 • ท่านต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับและแจ้งให้เราทราบทันที หากมีบุคคลที่สามได้รับความยินยอมจากท่านให้ทราบรหัสผ่านนั้น หรือ หากมีบุคคลที่สามใช้งานอีเมลตลอดจนบัญชีผู้ใช้งานของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือกระทำการละเมิดต่อความไว้วางใจของท่าน ท่านยอมรับว่า บุคคลผู้มีสิทธิเปิดเผยชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านของท่านนั้น ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนต่อการใช้งาน (และ/หรือ ทำธุรกรรมผ่าน) บัญชีผู้ใช้งานของท่าน โปรดทราบว่าท่านจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด ในกรณีที่ไม่รักษารหัสผ่านเป็นความลับ

7. การซื้อชาเทรียมเดลิเวอรี่

 • การซื้อซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนและทำสัญญาระหว่างท่านกับทางสถานที่ให้บริการ จะสมบูรณ์และได้รับการยอมรับก็ต่อเมื่อ ทางเรายืนยันการซื้อดังกล่าวแก่ท่านเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจตรงกัน ทางเรามีสิทธิ์ปฏิเสธหรือยกเลิกการซื้อต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลใด ๆ แก่ท่าน ก่อนเกิดปัญหาจากการยืนยันจะซื้อ ท่านไม่สามารถแก้ไขดัดแปลงหรือยกเลิกสรุปสัญญาได้ เว้นแต่มีข้อตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสถานที่ให้บริการ โดยมีเงื่อนไขว่า ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแก่เรา ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสีย, ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ, ความเสียหาย, ค่าธรรมเนียม และ/หรือ รายจ่ายทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นโดยบริษัท อันเป็นผลสืบเนื่องจากการแก้ไขดัดแปลงหรือยกเลิก แล้วแต่กรณี
 • การซื้อทั้งหมดซึ่งท่านดำเนินการบนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ จะได้รับการจัดการและระงับกระบวนการโดยสถานที่ให้บริการ อันเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังระบุไว้ในหน้านี้
 • เมื่อการซื้อแล้วเสร็จ ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งจัดส่งได้ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทและสถานที่ให้บริการมีสิทธิอย่างเต็มที่ต่อการใช้ดุลยพินิจในการยับยั้งการคืนเงิน ตามความเหมาะสม
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความขัดข้องหรือการดำเนินงานใด ๆ ในภายหลังของบริษัทขนส่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อชดเชยต่อความไม่สะดวกของท่าน

8. คำขอให้บริการ ณ ที่พักและการซื้อภายในแอป<1786/

 • เมื่อท่านได้ห้องพักแล้ว ท่านสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งบริษัทหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามให้บริการได้ต่อไป ทั้งนี้หมายรวมแต่ไม่จำกัดเพียง คำขอทำความสะอาด บริการรูมเซอร์วิส และบริการอัตโนมัติต่าง ๆ ของห้องพัก
 • สำหรับการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ตลอดจนการร้องขอบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางเราจะจัดเตรียมสินค้าและบริการนั้นก็ต่อเมื่อ สถานที่ให้บริการยืนยันการซื้อหรือการร้องขอสินค้าและบริการดังกล่าวแก่ท่าน ผ่านระบบแชท ระบบยืนยันทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือดำเนินการตอบรับด้วยวาจา ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจตรงกัน ทางเรามีสิทธิ์ปฏิเสธหรือยกเลิกการซื้อ ตลอดจนคำร้องขอต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลใด ๆ แก่ท่าน ก่อนเกิดปัญหาจากการยืนยันให้ดำเนินการ ท่านไม่สามารถแก้ไขดัดแปลงหรือยกเลิกสรุปสัญญาได้ เว้นแต่มีข้อตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสถานที่ให้บริการ โดยมีเงื่อนไขว่า ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแก่เรา ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสีย, ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ, ความเสียหาย, ค่าธรรมเนียม และ/หรือ รายจ่ายทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นโดยบริษัท อันเป็นผลสืบเนื่องจากการแก้ไขดัดแปลงหรือยกเลิก แล้วแต่กรณี
 • การซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ เมื่อดำเนินการแล้ว ท่านอาจได้รับการเรียกเก็บเงินจากบัญชีห้องพักในโรงแรมของท่านต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีการชำระเงินอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานที่ให้บริการ

9. ภาระผูกพันของผู้ใช้งาน

 • ท่านรับประกันและรับรองว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้เพื่อลงทะเบียน และ/หรือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบัญชีของท่านนั้นเป็นความจริง สมบูรณ์ และถูกต้อง อนึ่ง ท่านจะแจ้งให้เราทราบทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว โดยการอัปเดตรายละเอียดนั้นในบัญชีของท่าน
 • การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการต่าง ๆ ของท่าน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งใจ รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังระบุไว้บนหน้าเพจ
 • ท่านขอรับรองโดยไม่จำกัดว่า ท่านจะไม่ใช้หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน เพื่อ:
  • ก่อให้เกิดความเดือดรำคาญ ความไม่สะดวก หรือความวิตกกังวลโดยไม่จำเป็น
  • ก่อให้เกิดหรือสนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิดทางอาญา ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือขัดต่อกฎหมาย ตลอดจนละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ไม่ว่า ณ ประเทศใดในโลก
  • เพื่อส่งสารหรือปลุกระดมความเกลียดชังต่อชาติพันธุ์ ศาสนา หรือชนกลุ่มน้อยใด ๆ รวมทั้งแสดงความประสงค์ร้ายในด้านต่าง ๆ อันอาจส่งผลเสียหายต่อบุคคลหรือกลุ่มหรือหน่วยงานใด ๆ
  • เพื่อส่งหรือรับเนื้อหาข้อมูลใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดอันตรายด้านเทคนิค (หมายรวมถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ ลอจิกบอมบ์ โทรจัน เวิร์ม ส่วนประกอบใด ๆ ที่เป็นอันตราย ข้อมูลที่เสียหายหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นอันตรายต่าง ๆ)
  • การให้ข้อมูลเท็จ รวมถึงชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดการติดต่ออันเป็นเท็จ รวมถึงการใช้งานหมายเลขบัตรเครดิต/เดบิตโดยทุจร
  • เพื่อสกัดกั้นหรือพยายามสกัดกั้นการสื่อสารใด ๆ ผ่านระบบโทรคมนาคม
  • สร้างเครือข่ายตรวจติดตามเพื่อดักจับข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าในรูปแบบใด
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในทางทุจริตหรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

10. กฎเกี่ยวกับงานบริการและเว็บไซต์ต่าง ๆ

 • เรามุ่งมั่นใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการละเว้นโดยเร็วที่สุด ภายหลังการรับแจ้ง อย่างไรก็ตาม เราไม่ขอรับประกันว่า บริการ แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ (รวมถึงคำขอให้บริการต่าง ๆ) จะปราศจากข้อผิดพลาด ยิ่งไปกว่านั้นเราจะไม่ยอมรับต่อความรับผิดใด ๆ อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดหรือการละเว้นนั้นเช่นกัน ในกรณีที่ท่านพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง โปรดอีเมลแจ้งเรื่องดังกล่าวไปที่ privacy@chatrium.com
 • เราไม่ขอรับประกันว่า การใช้บริการ แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของท่านจะเป็นไปโดยราบรื่น ไม่ได้รับการรบกวน นอกจากนี้ยังไม่ขอรับประกันว่า ข้อมูล (หรือข้อความ) ใด ๆ ซึ่งส่งผ่านบริการ แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ จะดำเนินการอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมทั้งหมดดังกล่าวมา
 • เราไม่ให้การรับประกันใด ๆ ว่า บริการ แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส ตลอดจนสิ่งอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อเทคโนโลยี
 • เรามุ่งมั่นใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อการเข้าถึงบริการ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเราจะไม่รับผิดชอบ หากการเข้าถึงบริการ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ ถูกระงับ จำกัด หรือยุติที่เวลาใด ๆ
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขดัดแปลง ทดแทน ระงับ หรือลบข้อมูลต่าง ๆ อันได้แก่ ข้อมูลสินค้าหรือบริการใด ๆ ตลอดจนส่วนหนึ่งส่วนใดของงานบริการเป็นครั้งคราว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า การเข้าถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ/หรือ บริการของท่าน อาจได้รับการจำกัดในบางครั้ง เพื่อดำเนินงานซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือเพิ่มเติมข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงบริการใหม่ ๆ เราจะพยายามเรียกคืนการเข้าถึงดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการแสดงผลตลอดจนการดำเนินงานใด ๆ อันขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ของท่าน หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ (หมายรวมแต่ไม่จำกัดเพียง ฟีด RSS) ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจตรงกัน ทางเรามีสิทธิ์ถอดถอนข้อมูลสินค้าและบริการใด ๆ ออกจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้ทุกเวลา
 • เราขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการปิดกั้นการเข้าถึง และ/หรือ แก้ไขหรือลบเนื้อหาใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท

11. กฎหมายที่มีผลใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

 • กฎหมายแห่งประเทศไทย คือ กฎที่ควบคุมข้อกำหนดต่าง ๆ เหล่านี้และการใช้บริการของท่าน เว้นแต่กรณีการขัดกันแห่งข้อกฎหมาย การใช้งานแอปพลิเคชันของท่าน อาจอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น, กฎหมายระดับประเทศ ตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่นกัน
 • หากท่านมีข้อกังวลหรือข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับงานบริการ ท่านตกลงจะพยายามแก้ไขข้อพิพาทนั้นอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนดำเนินการติดต่อบริษัท

12. การแปลข้อความต่าง ๆ จากต้นฉบับ

 • ท่านได้รับแจ้งและทราบว่า ข้อความต้นฉบับเป็นข้อความภาษาอังกฤษ และข้อความทั้งหมดในฉบับภาษาอังกฤษนั้นมีผลเหนือกว่าข้อความฉบับภาษาอื่น ๆ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ รวมทั้งพิจารณาคดีในศาลยุติธรรม

13. โปรดติด

 • หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ, :

โรงแรมมายเทรียณ์ พระราม 9 กรุงเทพฯ - หนึ่งในบริการที่พักชั้นเลิศจากเครือชาเทรียม
บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด
928 ถนนริมคลองสามเสน, บางกะปิ, ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: +66 (0) 2203 1111
โทรสาร: +66 (0) 2203 1328
อีเมล: privacy@chatrium.com