โรงแรมมายเทรียณ์ พระราม 9 ห้องสแตนดาร์ด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

โรงแรมและเรสซิเดนซ์จากเครือชาเทรียม (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” หรือ “ทางเรา” หรือ “เรา” หรือ “ของเรา”) เคารพต่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเราเป็นสำคัญ จึงมุ่งมั่นปฏิบัติต่อข้อมูลประมวลผลส่วนบุคคล (ข้อมูลส่วนบุคคล) ที่ท่านให้ไว้อย่างเป็นความลับ เราตระหนักและเข้าใจถึงความกังวลของท่าน ทั้งยังทราบดีว่า ท่านกังวลเรื่องการเก็บรวบรวม ใช้งาน และจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ดังนั้น เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจ เราจะดำเนินงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสมอ

การใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมตลอดจนพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจอื่น ๆ เพื่อการจัดการข้อมูลดิบ ตลอดจนข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร

วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล

วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมหรืออาจเก็บรวบรวมต่อไปจากทางโรงแรม แบ่งออกเป็นวัตถุประสงค์อันเนื่องมาจากภาระผูกพันและวัตถุประสงค์โดยสมัครใจ ในกรณีที่เป็นวัตถุประสงค์อันเนื่องมาจากภาระผูกพัน ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลแก่บริษัท หากต้องการให้เราดำเนินงานให้บริการตามที่ท่านร้องขอ ในกรณีที่เป็นวัตถุประสงค์โดยสมัครใจ บริษัทจำเป็นต้องได้รับความยินยอมให้ใช้ข้อมูลจากท่าน หากท่านไม่ประสงค์ให้ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์นั้น ท่านสามารถแจ้งแก่ทางบริษัทได้ เราจะไม่นำข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์อันเนื่องมาจากภาระผูกพัน ซึ่งจำเป็นต้องให้ข้อมูลแก่บริษัท ได้แก่

 1. การจัดการและติดตามผลการดำเนินงานต่อข้อซักถามและประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง;
 2. การระบุตัวตนผู้ชนะรางวัลหรือลูกค้า ในกรณีที่ได้รับรางวัลหรือของขวัญจากทางบริษัท;
 3. การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่มีผลผูกพันกับทางบริษัท;
 4. เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอหรือข้อซักถามของท่าน;
 5. เพื่อดำเนินการและทำธุรกรรมตามที่ท่านร้องขอให้แล้วเสร็จ;
 6. การออกแบบงานบริการใหม่หรือการปรับปรุงงานบริการที่มีอยู่ เพื่อรองรับการใช้งานของแขกผู้เข้าพัก;
 7. เพื่อการติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลท่าน ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีใด ๆ ซึ่งท่านอาจมีกับเรา ตลอดจนข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในอนาคต
 8. เพื่อดูแลและบังคับดำเนินการตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม โปรโมชั่น และเกมต่าง ๆ ที่เรานำเสนอ และ/หรือ ข้อกำหนดการติดต่อทางการค้าของเรา;
 9. เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการจัดการภายในของเรา;
 10. เพื่อความมั่นใจในความคุ้มค่าของท่านอย่างต่อเนื่อง;
 11. เพื่อระบุยอดเงินที่ท่านค้างชำระหรือมีภาระผูกพัน;
 12. เพื่อบังคับดำเนินการตามภาระผูกพันของท่าน โดยหมายรวมแต่ไม่จำกัดเพียง การรวบรวมเงินคงค้างจากท่านและผู้ดูแล;

ส่วนวัตถุประสงค์โดยสมัครใจ ขอบเขตการใช้ข้อมูลขึ้นอยู่กับความยินยอมให้ใช้ข้อมูลจากท่าน:

 1. การส่งข้อมูลทางการตลาดโดยตรงแก่ท่าน รวมถึงข้อมูลส่งเสริมการขาย และ/หรือ เนื้อหา และ/หรือ ข้อเสนอชั้นเลิศต่าง ๆ ตลอดจนข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของโรงแรม
 2. ส่งข้อมูลวัตถุประสงค์ทางการตลาดในอนาคตของเรา และ/หรือ ข้อมูลส่งเสริมการขายร่วมกับ บริษัทย่อย บริษัทโฮลดิ้ง บริษัทร่วม บริษัทในเครือ ตลอดจนข้อเสนอร่วมกับผลิตภัณฑ์/บริการต่าง ๆ นำเสนอโดย บริษัทในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา รวมทั้ง
 3. ดำเนินการสำรวจความต้องการของลูกค้าและงานบริการต่าง ๆ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

นิยามของคำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" สำหรับนโยบายนี้ หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลประมวลผลใด ๆ ในกรณีที่จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน เพื่อดำเนินงานบริการบางอย่าง เราอาจขอให้ท่านจัดเตรียมข้อมูลอันเนื่องมาจากภาระผูกพัน ที่เราจำเป็นต้องใช้นั้นต่อไป ข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับการเก็บรวบรวม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ: (i) การจองหรือการร้องขอข้อมูลตลอดจนบริการต่าง ๆ, (ii) การรองรับความต้องการส่วนบุคคลของท่าน, (iii) การซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ จากเรา, (iv) การลงทะเบียนสมัครสมาชิกตามโครงงการของเรา, (v) การส่งใบสมัครงาน และ (vi) การอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ทางเราอาจร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการยืนยันตัวตน ทั้งนี้เป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของท่าน และปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ต่อไป

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่:

 • รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่า บัตรประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลการเข้าพักต่าง ๆ หมายถึง โรงแรมหรือเรสซิเดนซ์ที่ท่านพัก, วันที่เช็คอินและเช็คเอ้าท์, สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ซื้อ, คำขอพิเศษอื่น ๆ, ข้อสังเกตเกี่ยวกับบริการที่ต้องการ, หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ รวมทั้งข้อความโทรศัพท์ที่ได้รับ;
 • รายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน, ข้อมูลการเป็นสมาชิก, รายละเอียดต่าง ๆ ในบัญชี รายละเอียดโปรไฟล์หรือรหัสผ่าน ตลอดจนการสะสมไมล์สายการบินหรือพันธมิตรการเดินทาง;
 • ข้อมูลใด ๆ ซึ่งจำเป็นต่อการตอบสนองความต้องการตามคำขอพิเศษ (อาทิเช่น การพักผ่อน การเดินทาง และความชอบส่วนบุคคล);
 • บทวิจารณ์และข้อคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับบริการของเรา;
 • ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครดิตของลูกค้า

ประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยตรงหรือการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์

เรามุ่งมั่นใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ได้แก่ ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล และข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ ของท่าน) เพื่อส่งการสื่อสารทางการตลาด เช่น การโฆษณาผ่านไปรษณีย์, อีเมล, โทรศัพท์, และข้อความ SMS ซึ่งนำเสนอข่าวสาร, ข้อเสนอชั้นเลิศ, โปรโมชั่น, กิจกรรมต่างๆ จากเราหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา และ/หรือ บริษัทย่อย, บริษัทโฮลดิ้ง, บริษัทร่วม, บริษัทในเครือ ตลอดจนข้อเสนอร่วมกับผลิตภัณฑ์/บริการต่าง ๆ นำเสนอโดย บริษัทในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา อันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้: การท่องเที่ยว, การเดินทาง, การขนส่ง การค้าปลีก, บริการอาหารและเครื่องดื่ม, บัตรเครดิต, บริการทางการเงินและการลงทุน, อสังหาริมทรัพย์, ความบันเทิง, สิ่งพิมพ์, แฟชั่นและอัญมณี, การพักผ่อนและการกีฬา, สุขภาพและคุณภาพชีวิต, กิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไรและกิจกรรมการกุศล, การโทรคมนาคม, เครือข่ายโซเชียล, สื่อต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์

ทางเราไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ด้านการตลาดทางตรงหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน หากท่านไม่อนุญาตหรือยินยอมให้ใช้ข้อมูล ท่านสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาดข้างต้นได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยปฏิบัติตามคำแนะนำดังระบุในการสื่อสารนั้น นั่นคือ เลือก "ไม่อนุญาต"

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่านซึ่งบริษัทเก็บรวบรวมไว้ จะถูกเก็บเป็นความลับ ในกรณีที่บริษัทต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่าน เราจะ:

 1. แจ้งให้ท่านทราบ (ตามขั้นตอนดังระบุในคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามเนื้อหาดังระบุในประกาศแยก) ว่า บริษัทกำลังดำเนินงานหนึ่งและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม;
 2. หากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน และไม่ประสงค์ให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าว ท่านอาจเลือก "ไม่อนุญาต (opt out)" (นั่นคือ การจำกัดการใช้งานของบริษัทต่อข้อมูลดังกล่าว);
 3. แจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลอย่างไร และท่านสามารถตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง ตลอดจนลบข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้นได้อย่างไร

กรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมไว้ บริษัทอาจให้ข้อมูลนั้นแก่บุคคลดังต่อไปนี้:

 1. บริษัทย่อย บริษัทโฮลดิ้ง บริษัทร่วมหรือ บริษัทในเครือใด ๆ ของบริษัท;
 2. ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามใด ๆ ซึ่งให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจแก่ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทโฮลดิ้ง บริษัทในเครือ และบริษัทร่วม;
 3. สถาบันจัดอันดับเครดิตใด ๆ ในกรณีผิดนัดชำระหนี้แก่หน่วยงานติดตามทวงถามหนี้; และ
 4. บุคคลหรือบริษัทอื่นใด ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ต่อการรักษาความลับของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทโฮลดิ้ง บริษัทในเครือ และบริษัทร่วม อนึ่ง บุคคลหรือบริษัทอื่นนั้นจะดำเนินงานเพื่อรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับต่อไป

สิทธิการเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ขอเรียนให้ทราบว่า ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบการดำเนินงานว่า บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องต่อท่าน ตลอดจนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ได้แก่;
 2. ร้องขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องต่อท่าน; และ
 3. ตรวจสอบนโยบายรวมทั้งแนวปฏิบัติของบริษัท อันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

ความมุ่งมั่นของเราต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ทั้งนี้เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวเนื่องต่อท่าน ตลอดจนป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และรับรองการใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง เราจึงดำเนินงานตามมาตรการเชิงกายภาพ เชิงอิเล็กทรอนิกส์ และเชิงการจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้ อนึ่ง มาตรการต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ภายใต้กระบวนการทบทวนและติดตามผลกระทบอย่างต่อเนื่อง แม้เราใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่อย่างไรก็ตามไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดสามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งในส่วนข้อมูลดิบและข้อมูลผ่านการประมวลผล จะไม่ได้รับการแทรกแซง, การใช้งานในทางที่ผิด หรือการโจรกรรมข้อมูล ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อการสูญเสีย ตลอดจนผลกระทบจากการใช้งานข้อมูลในทางที่ผิด หรือความเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้

อนึ่ง ข้อมูลการติดต่อของท่านถือเป็นความลับ ในกรณีที่ท่านมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อเราที่:

โรงแรมและเรสซิเดนซ์แห่งเครือชาเทรียม

28 เจริญกรุง ซอย 70, บางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร 10120, ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66 (0) 2 307 8888

โทรสาร: +66 (0) 2 307 8899

อีเมล: privacy@chatrium.com

การเรียกดูข้อมูลบนเว็บไซต์โดยไม่แสดงตน

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราสามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแสดงตน ทั้งนี้ถือเป็นหลักการพื้นฐาน ทางเรามิได้กำหนดค่าเว็บไซต์ให้รวบรวมข้อมูลใด ๆ จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน หากท่านไม่ได้ป้อนข้อมูล นั่นหมายความว่า เราไม่สามารถสืบทราบตัวตน ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่ท่านจะป้อนข้อมูลเองโดยสมัครใจและโดยเจตนา

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

เว็บไซต์นี้เปิดการใช้งานคุกกี้ เราใช้คุกกี้สำหรับการปรับแต่งเนื้อหาตลอดจนโฆษณา เพื่อตอบสนองต่อสังคมโซเชียล และเพื่อวิเคราะห์อัตราการเข้าชมเว็บไซต์ นอกจากนี้เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน แก่สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อโฆษณา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้รับการแบ่งปันดังกล่าวข้างต้นอาจผสานรวมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้ไว้ หรือข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลการใช้บริการของสื่อนั้น ๆ ทั้งนี้ถือว่ามอบความยินยอมให้เปิดการใช้งานคุกกี้ หากท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์สามารถเรียกใช้งาน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กฎหมายระบุว่า ทางเราสามารถจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของท่านได้ สำหรับคุกกี้ประเภทสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ แต่คุกกี้ประเภทอื่น ๆ ทั้งหมด ทางเราจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

เว็บไซต์นี้เปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทต่าง ๆ คุกกี้บางประเภทบนเว็บไซต์ของเรา เป็นผลจากการดำเนินงานบริการของบุคคลที่สาม

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนสถานะความยินยอมได้ทุกเวลา ตามคำแถลงการณ์เกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา

หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เนื่องจากเนื้อหานโยบายได้ระบุข้อมูลต่าง ๆ สำหรับตอบคำถามว่า เราเป็นใคร ท่านจะติดต่อเราได้ด้วยวิธีใด ตลอดจนเราดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร เป็นต้น

สถานะความยินยอมของท่าน จะใช้งานกับโดเมนต่อไปนี้: www.chatrium.com

สถานะปัจจุบันของท่าน: ยินยอมเปิดการใช้งานคุกกี้ทั้งหมด (คุกกี้ประเภทสำคัญและจำเป็น, คุกกี้ประเภทการตั้งค่า, คุกกี้ประเภทสถิติ) 

เปลี่ยนแปลงสถานะความยินยอม  |  เพิกถอนสถานะความยินยอม

ประเภทสำคัญและจำเป็น (5)

คุกกี้ที่สำคัญและจำเป็น ช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างเป็นปกติ ในส่วนการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานต่าง ๆ อาทิเช่น การนำทางหน้าเว็บ ตลอดจนการเข้าถึงพื้นที่หวงห้ามของเว็บไซต์ ทั้งนี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง หากปราศจากคุกกี้ประเภทนี้

รักษาเซสชั่นต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน ผ่านการร้องขอบนหน้าเว็บไซต์
ชื่อ ผู้ให้ข้อมูล วัตถุประสงค์ วันสิ้นอายุ ประเภท
cid [x2] sojern.com
adform.net
คุกกี้ประเภทนี้สำคัญและจำเป็น ต่อการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตบนเว็บไซต์ อนึ่ง บริการนี้ดำเนินงานโดย Stripe.com ท่านสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้ โดยมิจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตใด ๆ 2 ปี คุกกี้ประเภท HTTP
ความยินยอมต่อการใช้งานคุกกี้ chatrium.com จัดเก็บสถานะความยินยอมต่อการใช้งานคุกกี้ของโดเมนปัจจุบัน 1 ปี คุกกี้ประเภท HTTP
JSESSIONID nr-data.net รักษาสถานะต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน ผ่านการร้องขอบนหน้าเว็บไซต์ เซสชั่น คุกกี้ประเภท HTTP
PHPSESSID tcgms.net เซสชั่น คุกกี้ประเภท HTTP

ประเภทการตั้งค่า (2)

คุกกี้ประเภทการตั้งค่า เปิดใช้งานบนเว็บไซต์เพื่อการจดจำข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง วิธีการทำงาน หรือลักษณะของเว็บไซต์ อาทิเช่น ภาษาที่ท่านใช้ หรือ ภูมิภาคที่ท่านอยู่ เป็นต้น

ชื่อ ผู้ให้ข้อมูล วัตถุประสงค์ วันสิ้นอายุ ประเภท
การตั้งค่าความยินยอมต่อการใช้งานคุกกี้-# consentcdn.cookiebot.com เปิดการใช้งานคุกกี้ตามความยินยอมในหลายเว็บไซต์ เปิดการใช้งานสม่ำเสมอ จัดเก็บข้อมูลแบบ Local Storage ด้วย HTML
ใบเบิกทางเปิดการใช้งานคุกกี้ตามความยินยอม cookiebot.com เปิดการใช้งานคุกกี้ตามความยินยอมในหลายเว็บไซต์ 1 ปี คุกกี้ประเภท HTTP

ประเภทสถิติ (18)

คุกกี้ประเภทสถิติ เปิดใช้งานบนเว็บไซต์เพื่อความเข้าใจต่อพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมจากการโต้ตอบกับเว็บไซต์นั้น ๆ ทั้งนี้จะดำเนินการเก็บรวบรวมและรายงานผลโดยใช้ข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน

ชื่อ ผู้ให้ข้อมูล วัตถุประสงค์ วันสิ้นอายุ ประเภท
__thn_ss thehotelsnetwork.com ตั้งค่าหมายเลขประจำตัว (ID) เฉพาะ สำหรับเซสชัน การทำงานในส่วนนี้ ช่วยให้เว็บไซต์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เยี่ยมชม เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ เซสชัน คุกกี้ประเภท HTTP
_at.hist.# chatrium.com ใช้งานโดย AddThis แพลตฟอร์มสำหรับการแบ่งปันทางสังคม เพื่อจัดเก็บประวัติการใช้งานของผู้ใช้วิดเจ็ต AddThis sharing เปิดการใช้งานสม่ำเสมอ จัดเก็บข้อมูลแบบ Local Storage ด้วย HTML
_dc_gtm_UA-# chatrium.com ใช้งานโดย Google Tag Manager เพื่อควบคุมการโหลดแท็กสคริปต์ของ Google Analytics 1 วัน คุกกี้ประเภท HTTP
_ga [x2] chatrium.com
thehotelsnetwork.com
ลงทะเบียนหมายเลขประจำตัว (ID) เฉพาะ สำหรับสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม 2 ปี คุกกี้ประเภท HTTP
_gat thehotelsnetwork.com ใช้งานโดย Google Analytics เพื่อควบคุมอัตราคำขอ 1 วัน คุกกี้ประเภท HTTP
_gid [x2] chatrium.com
thehotelsnetwork.com
ลงทะเบียนหมายเลขประจำตัว (ID) เฉพาะ สำหรับสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม 1 วัน คุกกี้ประเภท HTTP
apnid sojern.com ตั้งค่าหมายเลขประจำตัว (ID) สำหรับผู้เยี่ยมชม การทำงานในส่วนนี้ คือการนับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเฉพาะเจาะจง 3 เดือน คุกกี้ประเภท HTTP
รวบรวม google-analytics.com ใช้งานเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้และพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เยี่ยมชมไปยัง Google Analytics ติดตามพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานและช่องทางการตลาด เซสชัน ระบบติดตามพิกเซล
dph yieldoptimizer.com บันทึกข้อมูลดำเนินการของผู้ใช้งาน ระหว่างเยี่ยมชมเว็บไซต์ ณ ปัจจุบัน รวมถึงการค้นหาข้อมูลด้วยคีย์เวิร์ด 1 ปี คุกกี้ประเภท HTTP
route [x2] api.triptease.io
static.triptease.io
ลงทะเบียนข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์ ใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ภายในระบบ โดยช่างเทคนิคเว็บไซต์ เซสชัน คุกกี้ประเภท HTTP <658/
TASSK tripadvisor.com คุกกี้นี้ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเรียกดูเนื้อหาส่วนที่ทริปแอดไวเซอร์ฝังไว้ได้ ยกตัวอย่างเช่น โฆษณาต่าง ๆ - นอกจากนี้เว็บไซต์ยังใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบว่า ผู้เยี่ยมชมคลิกดูโฆษณาหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อรวบรวมรายการชำระเงินจากทริปแอดไวเซอร์ต่อไป 179 วัน คุกกี้ประเภท HTTP
TAUD tripadvisor.com คุกกี้นี้ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเรียกดูเนื้อหาส่วนที่ทริปแอดไวเซอร์ฝังไว้ได้ ยกตัวอย่างเช่น โฆษณาต่าง ๆ - นอกจากนี้เว็บไซต์ยังใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบว่า ผู้เยี่ยมชมคลิกดูโฆษณาหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อรวบรวมรายการชำระเงินจากทริปแอดไวเซอร์ต่อไป 13 วัน คุกกี้ประเภท HTTP
ข้อมูลระบุตัวตนบน triptease chatrium.com ข้อมูลระบุหมายเลขประจำตัว (ID) ของผู้เยี่ยมชม – ใช้เพื่อระบุตัวตนผู้เยี่ยมชมเมื่อกลับเข้าใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง 1 วัน คุกกี้ประเภท HTTP
หมายเลขประจำเซสชันของ triptease triptease.io ข้อมูลระบุหมายเลขประจำตัว (ID) ของผู้เยี่ยมชม – ใช้เพื่อระบุตัวตนผู้เยี่ยมชมเมื่อกลับเข้าใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง 1 วัน คุกกี้ประเภท HTTP
หมายเลขประจำตัวผู้ใช้งาน triptease triptease.io ข้อมูลระบุหมายเลขประจำตัว (ID) ของผู้เยี่ยมชม – ใช้เพื่อระบุตัวตนผู้เยี่ยมชมเมื่อกลับเข้าใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง 5 ปี คุกกี้ประเภท HTTP

การตลาด (97)

คุกกี้ประเภทการตลาด เปิดการใช้งานเพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์ต่าง ๆ วัตถุประสงค์การใช้งานคือ การแสดงผลโฆษณาซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องและน่าสนใจสำหรับผู้ใช้งานแต่ละราย ข้อมูลในส่วนนี้จึงมีคุณค่ามากต่อผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้ให้บริการโฆษณาบุคคลที่สาม

ชื่อ ผู้ให้ข้อมูล วัตถุประสงค์ วันสิ้นอายุ ประเภท
#.gif rlcdn.com สถานะรอการดำเนินงาน เซสชัน ระบบติดตามพิกเซล
__atuvc chatrium.com ใช้งานเพื่ออัพเดทเคานเตอร์ของ เว็บไซต์สำหรับการแบ่งปันทางสังคม 13 เดือน คุกกี้ประเภท HTTP
__atuvs chatrium.com ใช้งานเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า เคานเตอร์ที่อัพเดทสามารถแสดงผลต่อผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่แชร์เพจนั้นกับ AddThis แพลตฟอร์มสำหรับการแบ่งปันทางสังคม 1 วัน คุกกี้ประเภท HTTP
_at.cww chatrium.com ใช้งานโดย AddThis แพลตฟอร์มสำหรับการแบ่งปันทางสังคม เปิดการใช้งานสม่ำเสมอ จัดเก็บข้อมูลแบบ Local Storage ด้วย HTML
_fbp chatrium.com ใช้งานโดย Facebook เพื่อส่งมอบชุดผลิตภัณฑ์สำหรับงานโฆษณา ยกตัวอย่างเช่น การเสนอราคาแบบเรียลไทม์ จากผู้ให้บริการโฆษณาบุคคลที่สาม 3 เดือน คุกกี้ประเภท HTTP
_gcl_au chatrium.com ใช้งานโดย Google AdSense เพื่อทดลองประสิทธิภาพการโฆษณาบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ให้บริการ 3 เดือน คุกกี้ประเภท HTTP
_kuid_ krxd.net ลงทะเบียนหมายเลขประจำตัว (ID) เฉพาะ สำหรับระบุตัวตนอุปกรณ์ที่ใช้ เมื่อกลับเข้าใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง หมายเลขประจำตัว (ID) นี้ ใช้สำหรับการโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย 180 วัน คุกกี้ประเภท HTTP
0 adform.net สถานะรอการดำเนินงาน 1 วัน คุกกี้ประเภท HTTP
aackid adaraanalytics.com ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ - ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มเนื้อหาและโฆษณาซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 1 ปี คุกกี้ประเภท HTTP
ad-หมายเลขประจำตัว amazon-adsystem.com ใช้งานโดย Amazon Advertising เพื่อลงทะเบียนการตอบสนองของผู้ใช้งาน จากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายของเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ อ้างอิงตามการคลิกดูโฆษณาบนเว็บไซต์อื่น ๆ 270 วัน คุกกี้ประเภท HTTP
ad-ความเป็นส่วนตัว amazon-adsystem.com ใช้งานโดย Amazon Advertising เพื่อลงทะเบียนการตอบสนองของผู้ใช้งาน จากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายของเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ อ้างอิงตามการคลิกดูโฆษณาบนเว็บไซต์อื่น ๆ 1915 วัน คุกกี้ประเภท HTTP
ads/ga-ผู้เยี่ยมชม google.com ใช้งานโดย Google AdWords เพื่อดึงดูดผู้เยี่ยมชมให้กลับมาอีกครั้ง และมีแนวโน้มจะเปลี่ยนสถานะเป็นลูกค้า อ้างอิงตามพฤติกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ของผู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์อื่น ๆ เซสชัน ระบบติดตามพิกเซล
anj adnxs.com ลงทะเบียนหมายเลขประจำตัว (ID) เฉพาะ สำหรับระบุตัวตนอุปกรณ์ที่ใช้ เมื่อกลับเข้าใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง หมายเลขประจำตัว (ID) นี้ ใช้สำหรับการโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย 3 เดือน คุกกี้ประเภท HTTP
ส่วนเชื่อมโยง bidr.io สถานะรอการดำเนินงาน เซสชัน ระบบติดตามพิกเซล
at-lojson-cache-# chatrium.com ใช้งานโดย AddThis แพลตฟอร์มสำหรับการแบ่งปันทางสังคม เปิดการใช้งานสม่ำเสมอ จัดเก็บข้อมูลแบบ Local Storage ด้วย HTML
at-rand chatrium.com ใช้งานโดย AddThis แพลตฟอร์มสำหรับการแบ่งปันทางสังคม เปิดการใช้งานสม่ำเสมอ จัดเก็บข้อมูลแบบ Local Storage ด้วย HTML
ผู้เยี่ยมชม spotxchange.com ใช้เพื่อตรวจสอบว่า คลิปโฆษณาแสดงผลบนเว็บไซต์อย่างถูกต้องหรือไม่ ในส่วนนี้กระทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลิปโฆษณาและตรวจสอบให้มั่นใจว่า คลิปโฆษณาเดิมจะไม่แสดงต่อผู้เยี่ยมชมมากเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ นอกจากนี้คุกกี้ยังสามารถตรวจพบว่า ผู้เยี่ยมชมดำเนินการตั้งค่า ห้ามติดตาม หรือไม่ 1 ปี คุกกี้ประเภท HTTP <944/
bito bidr.io ตั้งค่าหมายเลขประจำตัวเฉพาะสำหรับผู้เยี่ยมชม ซึ่งผู้ให้บริการโฆษณาบุคคลที่สามสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เยี่ยมชมให้เข้ากับโฆษณาที่เกี่ยวข้องได้ ผู้ให้บริการโฆษณาบุคคลที่สามคือผู้ดำเนินการจับคู่ในส่วนนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวกต่อการเสนอราคาแบบเรียลไทม์ สำหรับผู้ลงโฆษณาต่อไป 1 ปี คุกกี้ประเภท HTTP
c bidswitch.net ควบคุมการซิงโครไนซ์ข้อมูลในส่วนระบุตัวตนของผู้ใช้งาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ใช้งานระหว่างผู้ให้บริการโฆษณาต่าง ๆ 1 ปี คุกกี้ประเภท HTTP
C adform.net ใช้เพื่อตรวจสอบว่า เบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานนั้นรองรับการดำเนินงานด้วยคุกกี้หรือไม่ 1 เดือน คุกกี้ประเภท HTTP
ตรวจสอบความยินยอม bidr.io ตรวจสอบว่าผู้เยี่ยมชมทำเครื่องหมายให้ความยินยอมในกล่องข้อความหรือไม่ 1 วัน คุกกี้ประเภท HTTP
ckid [x2] adaraanalytics.com
yieldoptimizer.com
ใช้ติดตามผู้เยี่ยมชมในเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องตามความสนใจของผู้เยี่ยมชม 1 ปี คุกกี้ประเภท HTTP
cktst yieldoptimizer.com ใช้ติดตามผู้เยี่ยมชมในเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องตามความสนใจของผู้เยี่ยมชม 1 ปี คุกกี้ประเภท HTTP
CMID casalemedia.com เก็บรวบรวมข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น ปริมาณการเข้าชม เวลาเฉลี่ยที่ใช้งานบนเว็บไซต์ และหน้าเว็บต่าง ๆ ที่โหลด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแสดงผลโฆษณาอย่างตรงเป้าหมาย 1 ปี คุกกี้ประเภท HTTP <1029/
CMPRO casalemedia.com เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องตามความสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เว็บไซต์สามารถจำกัดจำนวนครั้งที่คลิปโฆษณาเดิมจะแสดงต่อผู้เยี่ยมชมได้อีกด้วย 3 เดือน คุกกี้ประเภท HTTP
CMPS casalemedia.com เก็บรวบรวมข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น ปริมาณการเข้าชม เวลาเฉลี่ยที่ใช้งานบนเว็บไซต์ และหน้าเว็บต่าง ๆ ที่โหลด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแสดงผลโฆษณาอย่างตรงเป้าหมาย 3 เดือน คุกกี้ประเภท HTTP
CMRUM3 casalemedia.com เก็บรวบรวมข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น ปริมาณการเข้าชม เวลาเฉลี่ยที่ใช้งานบนเว็บไซต์ และหน้าเว็บต่าง ๆ ที่โหลด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแสดงผลโฆษณาอย่างตรงเป้าหมาย 1 ปี คุกกี้ประเภท HTTP
CMST casalemedia.com เก็บรวบรวมข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น ปริมาณการเข้าชม เวลาเฉลี่ยที่ใช้งานบนเว็บไซต์ และหน้าเว็บต่าง ๆ ที่โหลด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแสดงผลโฆษณาอย่างตรงเป้าหมาย 1 วัน คุกกี้ประเภท HTTP
demconf.jpg demdex.net ตั้งค่าหมายเลขประจำตัวเฉพาะสำหรับผู้เยี่ยมชม ซึ่งผู้ให้บริการโฆษณาบุคคลที่สามสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เยี่ยมชมให้เข้ากับโฆษณาที่เกี่ยวข้องได้ ผู้ให้บริการโฆษณาบุคคลที่สามคือผู้ดำเนินการจับคู่ในส่วนนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวกต่อการเสนอราคาแบบเรียลไทม์ สำหรับผู้ลงโฆษณาต่อไป เซสชัน ระบบติดตามพิกเซล
demdex demdex.net ด้วยหมายเลขประจำตัวเฉพาะที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงความหมาย การนำทางผู้ใช้งานบนเว็บไซต์จะได้รับการลงทะเบียนและเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลออฟไลน์จากแบบสำรวจ รวมถึงการลงทะเบียนที่คล้ายคลึงกัน เพื่อการแสดงผลโฆษณาอย่างตรงเป้าหมาย 180 วัน คุกกี้ประเภท HTTP
dpm demdex.net ตั้งค่าหมายเลขประจำตัวเฉพาะสำหรับผู้เยี่ยมชม ในแบบที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการโฆษณาบุคคลที่สามสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เยี่ยมชมให้เข้ากับโฆษณาที่เกี่ยวข้องได้ ผู้ให้บริการโฆษณาบุคคลที่สามคือผู้ดำเนินการจับคู่ในส่วนนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวกต่อการเสนอราคาแบบเรียลไทม์ สำหรับผู้ลงโฆษณาต่อไป 180 วัน คุกกี้ประเภท HTTP
fr facebook.com ใช้งานโดย Facebook เพื่อส่งมอบชุดผลิตภัณฑ์โฆษณาต่าง ๆ อาทิเช่น การเสนอราคาแบบเรียลไทม์โดยผู้ให้บริการโฆษณาบุคคลที่สาม 3 เดือน คุกกี้ประเภท HTTP
gcma yieldoptimizer.com เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องตามความสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เว็บไซต์สามารถจำกัดจำนวนครั้งที่คลิปโฆษณาเดิมจะแสดงต่อผู้เยี่ยมชมได้อีกด้วย 1 ปี คุกกี้ประเภท HTTP
getuid adnxs.com คุกกี้นี้ตั้งค่าโดย ผู้จัดการกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ เพื่อกำหนดเวลาและความถี่การซิงโครไนซ์ข้อมูลของผู้เยี่ยมชม อนึ่ง การซิงโครไนซ์ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ ใช้สำหรับซิงโครไนซ์และเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยี่ยมชมจากเว็บไซต์ต่าง ๆ หลายเว็บไซต์ เซสชัน ระบบติดตามพิกเซล
gid sojern.com คุกกี้นี้ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานและการนำทาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังช่วยให้ Google Ads และ Google Analytics สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชม เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดอีกด้วย 2 ปี คุกกี้ประเภท HTTP
GPS youtube.com ลงทะเบียนหมายเลขประจำตัวเฉพาะบนอุปกรณ์มือถือ เพื่อเปิดใช้งานการติดตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ด้วย GPS 1 วัน คุกกี้ประเภท HTTP
i openx.net ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้งานแบบไม่ระบุตัวตน ยกตัวอย่างเช่น ที่อยู่ IP ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม และโฆษณาที่ผู้ใช้งานคลิกเข้าชม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลโฆษณาตามพฤติกรรมของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ ซึ่งเลือกใช้เครือข่ายโฆษณาเดียวกัน 1 ปี คุกกี้ประเภท HTTP <1185/
id yieldlab.net ลงทะเบียนหมายเลขประจำตัวเฉพาะ สำหรับระบุตัวตนอุปกรณ์ที่ใช้ เมื่อกลับเข้าใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง หมายเลขประจำตัว (ID) นี้ ใช้สำหรับการโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย 1 ปี คุกกี้ประเภท HTTP <1197/
IDE doubleclick.net ใช้งานโดย Google DoubleClick เพื่อลงทะเบียนและรายงานพฤติกรรมดำเนินการต่าง ๆ ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ภายหลังการดูหรือคลิกโฆษณาของผู้ลงโฆษณา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลประสิทธิภาพของโฆษณา ตลอดจนแสดงผลโฆษณาอย่างตรงเป้าหมาย 1 ปี คุกกี้ประเภท HTTP <1209/
loc addthis.com ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ใช้เพื่อช่วยผู้ให้บริการระบุตำแหน่งของผู้ใช้งานที่แบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน (ระดับรัฐ) 13 เดือน คุกกี้ประเภท HTTP <1221/
MUID bing.com ใช้งานโดย Microsoft อย่างแพร่หลาย ในส่วนหมายเลขประจำตัวเฉพาะของผู้ใช้งาน การเปิดใช้งานคุกกี้จะติดตามพฤติกรรมผู้ใช้งานโดยการซิงโครไนซ์หมายเลขประจำตัวเฉพาะ ข้ามโดเมน Microsoft จำนวนมาก 1 ปี คุกกี้ประเภท HTTP <1233/
MUIDB bing.com ลงทะเบียนข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนสำหรับผู้เยี่ยมชมที่เข้าใช้งานเว็บไซต์หลายครั้ง

แบบไม่ได้รับการจัดประเภท (25)

คุกกี้แบบไม่ได้รับการจัดประเภทคือ คุกกี้ที่อยู่ระหว่างการจัดประเภทร่วมกับผู้ให้บริการคุกกี้แต่ละรายการ

ชื่อ ผู้ให้ข้อมูล วัตถุประสงค์ วันสิ้นอายุ ประเภท
_knxcm_ chatrium.com สถานะรอการดำเนินงาน 29 วัน คุกกี้ประเภท HTTP <1302/
5cdbda7e86164a0011079035.clientId chatrium.com สถานะรอการดำเนินงาน เปิดการใช้งานสม่ำเสมอ จัดเก็บข้อมูลแบบ Local Storage ด้วย HTML
af4909dbb4b8ee866d173fea3f4f88e1dba2d2ac-r1 chatrium.com สถานะรอการดำเนินงาน เปิดการใช้งานสม่ำเสมอ จัดเก็บข้อมูลแบบ Local Storage ด้วย HTML
af4909dbb4b8ee866d173fea3f4f88e1dba2d2ac-r2 chatrium.com สถานะรอการดำเนินงาน เปิดการใช้งานสม่ำเสมอ จัดเก็บข้อมูลแบบ Local Storage ด้วย HTML
af4909dbb4b8ee866d173fea3f4f88e1dba2d2ac-ts chatrium.com สถานะรอการดำเนินงาน เปิดการใช้งานสม่ำเสมอ จัดเก็บข้อมูลแบบ Local Storage ด้วย HTML
af4909dbb4b8ee866d173fea3f4f88e1dba2d2ac-u1 chatrium.com สถานะรอการดำเนินงาน เปิดการใช้งานสม่ำเสมอ จัดเก็บข้อมูลแบบ Local Storage ด้วย HTML
af4909dbb4b8ee866d173fea3f4f88e1dba2d2ac-u2 chatrium.com สถานะรอการดำเนินงาน เปิดการใช้งานสม่ำเสมอ จัดเก็บข้อมูลแบบ Local Storage ด้วย HTML
ยินยอมใ brand-display.com สถานะรอการดำเนินงาน 24 ปี คุกกี้ประเภท HTTP
cm/api/appnexus dmp.brand-display.com สถานะรอการดำเนินงาน เซสชัน ระบบติดตามพิกเซล
cm/api/taboola dmp.brand-display.com สถานะรอการดำเนินงาน เซสชัน ระบบติดตามพิกเซล
cm/api/tapad dmp.brand-display.com สถานะรอการดำเนินงาน เซสชัน ระบบติดตามพิกเซล
cm2/api/pixel dmp.brand-display.com สถานะรอการดำเนินงาน เซสชัน ระบบติดตามพิกเซล
dc-adv sojern.com สถานะรอการดำเนินงาน 2 ปี คุกกี้ประเภท HTTP
idSync/AdX pixel.sojern.com สถานะรอการดำเนินงาน เซสชัน ระบบติดตามพิกเซล
idSync/apn pixel.sojern.com สถานะรอการดำเนินงาน เซสชัน ระบบติดตามพิกเซล
รายการคุกกี้ต่าง ๆ ตามข้อเสนอ chatrium.com สถานะรอการดำเนินงาน 1 ปี คุกกี้ประเภท HTTP <1482/
พิกเซล/พาร์ทเนอร์/img/eh8nG4NDXWvIHGsf/hs pixel.sojern.com สถานะรอการดำเนินงาน เซสชัน ระบบติดตามพิกเซล
s247cname col.site24x7rum.com สถานะรอการดำเนินงาน เซสชัน คุกกี้ประเภท HTTP <1506/
site24x7rumID chatrium.com สถานะรอการดำเนินงาน 1 ปี คุกกี้ประเภท HTTP <1518/
TADCID [x2] jscache.com
tripadvisor.com
สถานะรอการดำเนินงาน 10 ปี คุกกี้ประเภท HTTP <1531/
tt_bw_id chatrium.com สถานะรอการดำเนินงาน เปิดการใช้งานสม่ำเสมอ จัดเก็บข้อมูลแบบ Local Storage ด้วย HTML
tt_message_engine_latest_visit_info static.triptease.io สถานะรอการดำเนินงาน เปิดการใช้งานสม่ำเสมอ จัดเก็บข้อมูลแบบ Local Storage ด้วย HTML
zd736035m37c32c00 chatrium.com สถานะรอการดำเนินงาน 1 ปี คุกกี้ประเภท HTTP <1567/
zdp32q38t37w32c00 chatrium.com สถานะรอการดำเนินงาน 1 ปี คุกกี้ประเภท HTTP