โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลกรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2515 และถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 46 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลได้พัฒนาและขยายขอบเขตการดำเนินงาน เพื่อการเป็นสถานดูแลผู้ป่วยระดับตติยภูมิ สำหรับผู้ป่วยเฉพาะทางโรคมะเร็งและโรคหัวใจ นอกจากนี้ยังนำเสนอบริการตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในทุกสาขาหลักแห่งการดูแลสุขภาพ